VOLKER MAI, PHOTOGRAPHY

  • mikrokamera, fraunhofer izm, 2014